Årsmøte Vindfylla Spelemannslag

Innkalling til årsmøte for 2014 i Vindfylla Spelemannslag

Tid og stad : Tirsdag den 24 Febr. på Haus kl.2000

Saksliste :
1 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
2 Val av møteleiar og sekretær
3 Val av to personar til å skrive under møteboka
4 Årsmelding for 2014
5 Rekneskap for 2014
6 Budsjett for 2015
7 Arbeidsplan for 2015
8 Revidering av vedtektene (endringsforslag vert sendt ut seinare).
8 Val
9 Innkomne saker

Innkomne saker må vere styret i hende innan den 20/2-2015

Med helsing
Styret i Vindfylla