Årsmøte KKUL 2020 – Online

Dato/Tid: 10.05.2020 kl 20:00 – 21:00

Sted: Online med Microsoft Teams

Saksliste:

 • Åpning og konstituering
 • valg av møteleder
 • valg av referent
 • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 • Årsberetning 2019
 • Regnskap 2019
 • Revisorberetning 2019
 • Innkomne saker
 • Handlingsplan og budsjett.
 • Valg av styre m/vara
 • På valg: Ny styremedlem, leder går ut.
 • På valg: Valgnemd
 • På valg: Revisorer
 • Regnskapskyndige person til å revidere regnskapet

Forslag til saker sendes til KKUL
kjolsdalen@outlook.com før 09.05.2020

Forslag til valgkomiteen sendes til Frode Kjøllesdal:
fr-kjo@online.no før 09.05.2020

Trykk på denne lenken får å delta på årsmøte. Alle kan delta, uansett om de har MS Teams konto eller ikke.
Join Microsoft Teams Meeting

Hilsen
Styret

KKUL møter avlyst!

Kjølsdalen Krins Utviklingslag avlyser hermed Årsmøte den 15.03 og bygdemøte den 16.03 i tråd med nasjonal tiltak mot spreiing av Corona virus. Vi kjem til å opplyse om ny tidspunkt seinare. Likevel ønsker vi at alle spørsmål og innsyn angåande akvakultur i Ervik blir sendt til oss på e-post kjolsdalen@outlook.com. Vi fortsetta med saka og jobbar for å få høyringa utsett.
Hilsen
Styret KKUL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Kjølsdalen krins avholder sitt årsmøte: 15.03.2020 –  KL. 20.00.

Sted: Kjølsdalen Montessoriskule

Saksliste:
Åpning og konstituering
valg av møteleder
valg av referent
valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
Årsberetning 2019
Regnskap 2019
Revisorberetning 2019
Innkomne saker
Handlingsplan og budsjett.
Valg av styre m/vara
På valg: Ny styremedlem, leder går ut.
På valg: Valgnemd
På valg: Revisorer
Regnskapskyndige person til å revidere regnskapet

Forslag til saker sendes til KKUL
kjolsdalen@outlook.com før 14.03.2020

Forslag til valgkomiteen sendes til Frode Kjøllesdal:
fr-kjo@online.no før 14.03.2020

Velkommen!

Med hilsen KKUL styret

Planer om oppdrettsanlegg i Ervikskorane.

Eide Fjordbruk AS har søkt om løyve til etablering av nytt oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure ved Ervikskorane midt mellom Kjølsdalen og Ervik. Omsøkt storleik for anlegget er 3600 tonn MTB. Området ligger i eit område som er avsett til akvakultur i gjeldande kommuneplan for Stad kommune for perioden 2015-2027.

Søknaden er lagt ut til offentlig høyring. All tilhøyrande dokumentasjon er tilgjengeleg på Stad kommune sine nettsider, og er også lagt ut og er tilgjengeleg på kommunehuset på Nordfjordeid.

Dette er ein lokalitet som kan påverke nærområdet på godt og vondt. Det er ulike moment her som bebuarar i krinsen bør tenkje over; mellom anna kan dette vere begrensa tilgong til sjørommet, ureining i sjø og langs land, lus, uheldige verknadar på villaksen og så vidare.

Kjølsdalen Krins Utviklingslag (KKUL) oppfordrar alle i krinsen til å melde inn sine innspel og spørsmål til KKUL på e-post kjolsdalen@outlook.com snarast mogleg.

Frist for å melde inn merknader til søknaden er 24.03.2020, så KKUL ber om at merknader vert sende inn i god tid slik at vi kan samanfatte disse og sende samla til kommunen.

Vi inviterer i bygdemøte i Kjølsdalen Montessoriskule 16.mars kl 18:00.  På bygdemøte blir representanter fra KKUL og Stad Kommuna.

Følg gjerne denne linken for å kome til all søknadsdokumentasjonen: https://eidef-my.sharepoint.com/…/ElAX_asrg71OnF9oSxbwLdkB_…)

(Bildet under viser eit utsnitt av anlegget teikna inn på fjorden. Dei ulike mærene vil vere 95 x 95 meter og er merka med gule prikkar. Dei lange svarte strekane viser fortøyningslinene slik som dei er tenkt.)

No photo description available.

Kva er KKUL

Formål

Kjølsdalen Krins Utviklingslag er eit fellesorgan for dei næringsdrivande, organisasjonar og lokalbefolkninga, som har interesse knyta til lokalsamfunnet innan laget sitt geografiske verkeområde (frå og med Lund til og med Lefdal).  Kjølsdalen Krins utviklingslag skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for ei sunn utvikling av lokalsamfunnet.

Verkeområde

KKUL skal opptre som lokalsamfunnet sin felles interesseorganisasjon og talerøyr og være et rådgjevande organ.  De arbeider kontinuerleg for å påverke lokale styresmakter med tilrettelegging av lokalsamfunnet sine interesser.  De driver opplysningsarbeid med særleg vekt på å auke forståing og aksept for laget  si rolle og verdi i lokalsamfunnet.  Utviklingslaget stimulerer til auka næringsutvikling i verkeområdet.

Stemmegjeving.

Alle vedtak og val i utviklingskalet sine organ skal avgjerast med alminneleg fleirtal.  Alle personar, lag og næringsdrivande som har betalt medlemskontingent har 1 stemme.

Teieplikt

Den som i sitt arbeid for KKUL får innsyn i saker som krev konfidensiell behandlinga, pliktar å teie om dette.

KKUL og Innovasjon Norge

Formål

KKUL har i fleire år hatt til sine rådigheit et fond skapt av KKUL i lag med Innovasjon Norge.  Dette fondet skal brukas til lokalnæring for etablering, utviding eller kursar øyremerka til lokal samfunnet sin fordel.

Kven kan søke?

Alle som skal etablere nytt bedrift i Kjølsdalen sitt verkeområde (Frå og med Lund, til og med Lefdal) eller at bedrifta skal bruke ressursar frå krinse som er av verdi for lokalsamfunnet.
Alle som har allereie bedrift i krinsen og ønsker å utvide næringen på en måte som øyker verdien for lokalsamfunnet.
Alle som skal ta kursar som direkte nyttas for drift eller styring av næringsverksemd i lokalsamfunnet.

Kordan søker eg?

Ta kontakt med en styremedlem i KKUL eller send førespurnad på kjolsdalen@outlook.com.  Styret gir ytterlegare informasjon om kordan prosjektet ditt kan oppfylle krav for å få midlar frå fondet så og skjema som må filles ut med grunngjeving og vedlegga.

Er de støtte eller lån?

Eigentleg begge deler.  De er et lån som må betale tilbake, men de er en støtte på den måten at vilkåra for tilbakebetaling og renter er mye gunstigere en tilsvarende fra en annen finansiell organisasjon.

Kva får eg?

De kan variere.  De blir en vurderingsordning mellom styret i KKUL og søker.  Du kan få hele søknadssummen innvilga eller en del av summen.

Gudsteneste 20. oktober

Velkomne til gudsteneste med hausttakkefest, utdeling av bibel til 5. trinn og presentasjon av nytt sokneråd søndag 20. oktober kl 11.00

Olaf Sigurd Gundersen er prest, ved orgelet sit Ralph Cupper, Randi Heggheim er kyrkjetenar, Jan Arvid Berstad kyrkjevert.

Takkofferet går til TV-aksjonen Care.

Det blir kyrkjekaffi.

Salmar:
801 – Nå er det morgen / Morning has broken
328 – Min hyrding er vår Herre Gud
781 – Kven har skapt alle blomane
717 – Kjære Gud, når eg bed

Dag i kyrkjeåret: 19. søndag i Treeiningstida
Preiketekst: Luk 9,57-62
Første lesetekst: 1 Sam 3,1-11
Andre lesetekst: 1 Kor 9,19-23

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook