Kva er KKUL

Formål

Kjølsdalen Krins Utviklingslag er eit fellesorgan for dei næringsdrivande, organisasjonar og lokalbefolkninga, som har interesse knyta til lokalsamfunnet innan laget sitt geografiske verkeområde (frå og med Lund til og med Lefdal).  Kjølsdalen Krins utviklingslag skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for ei sunn utvikling av lokalsamfunnet.

Verkeområde

KKUL skal opptre som lokalsamfunnet sin felles interesseorganisasjon og talerøyr og være et rådgjevande organ.  De arbeider kontinuerleg for å påverke lokale styresmakter med tilrettelegging av lokalsamfunnet sine interesser.  De driver opplysningsarbeid med særleg vekt på å auke forståing og aksept for laget  si rolle og verdi i lokalsamfunnet.  Utviklingslaget stimulerer til auka næringsutvikling i verkeområdet.

Stemmegjeving.

Alle vedtak og val i utviklingskalet sine organ skal avgjerast med alminneleg fleirtal.  Alle personar, lag og næringsdrivande som har betalt medlemskontingent har 1 stemme.

Teieplikt

Den som i sitt arbeid for KKUL får innsyn i saker som krev konfidensiell behandlinga, pliktar å teie om dette.

KKUL og Innovasjon Norge

Formål

KKUL har i fleire år hatt til sine rådigheit et fond skapt av KKUL i lag med Innovasjon Norge.  Dette fondet skal brukas til lokalnæring for etablering, utviding eller kursar øyremerka til lokal samfunnet sin fordel.

Kven kan søke?

Alle som skal etablere nytt bedrift i Kjølsdalen sitt verkeområde (Frå og med Lund, til og med Lefdal) eller at bedrifta skal bruke ressursar frå krinse som er av verdi for lokalsamfunnet.
Alle som har allereie bedrift i krinsen og ønsker å utvide næringen på en måte som øyker verdien for lokalsamfunnet.
Alle som skal ta kursar som direkte nyttas for drift eller styring av næringsverksemd i lokalsamfunnet.

Kordan søker eg?

Ta kontakt med en styremedlem i KKUL eller send førespurnad på kjolsdalen@outlook.com.  Styret gir ytterlegare informasjon om kordan prosjektet ditt kan oppfylle krav for å få midlar frå fondet så og skjema som må filles ut med grunngjeving og vedlegga.

Er de støtte eller lån?

Eigentleg begge deler.  De er et lån som må betale tilbake, men de er en støtte på den måten at vilkåra for tilbakebetaling og renter er mye gunstigere en tilsvarende fra en annen finansiell organisasjon.

Kva får eg?

De kan variere.  De blir en vurderingsordning mellom styret i KKUL og søker.  Du kan få hele søknadssummen innvilga eller en del av summen.

KKUL – Innkalling til årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Kjølsdalen krins avholder sitt årsmøte: 27.02.2019 –  KL. 20.00.

Sted: Kjølsdalen Montessoriskule

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
  1. valg av møteleder
  2. valg av referent
  3. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 2. Årsberetning 2018
 3. Regnskap 2018
  1. Revisorberetning 2018
 4. Innkomne saker
 5. Utbygging av byggefelt
 6. Tryggleik
 7. Handlingsplan og budsjett.
 8. Valg av styre m/vara
  1. På valg: Ny sekretær og kasserer med vara
  2. På valg: Valgnemd
  3. På valg: Revisorer
  4. Regnskapskyndige person til å revidere regnskapet
  5. Ny rolle: Talsmann for tryggleik i Kjølsdalen Krins

Forslag til saker sendes til KKUL
kjolsdalen@outlook.com før 25.02.2019

Forslag til valgkomiteen sendes til Frode Kjøllesdal:
fr-kjo@online.no før 25.02.2019

Velkommen!

Med hilsen KKUL styret